กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Image

การประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ...

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 นางกรรณิกา ซาหยอง รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เข้ารับการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้า...

Image

ร่วมประเมินนักเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายวุฒิชัย สารุสุข รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เข...

Image

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู...

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นางกรรณิกา ซาหยอง รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เ...

Image

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู...

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นางกรรณิกา ซาหยอง รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เ...

Image

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายเทียม วันมหาชัย รอง ผอ.สพป...

Image

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566

วันที่ 19 กันยายน 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายวุฒิชัย สารุสุข นางกรรณิกา ซาหยอง รอง ผอ...

Image

ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับสำนักงา...

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย นายวุฒิชัย สารุสุข นา...

Image

ร่วมประชุมการให้คำแนะนำ ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการประเมินสัมฤทธิ์ผล...

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย นายเทียม วันมหาชัย นางกรรณิกา ซาหยอง รอง ผอ....